en de

Regulamin realizacji targowego zapytania ofertowego przez firmę Antares

 1. Składający niniejsze zapytanie, zwany jest dalej Pytającym. Pytający , wysyłając niniejsze zapytanie do Antares, akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Wysłanie zapytania jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych firmowych w celach handlowych.
 2. Przesłanie zapytania ofertowego przez Pytającego nie jest zawarciem żadnej umowy, w rozumieniu prawa, zarówno KC , jak i KH.
 3. Wysłanie zapytania jest jednoznaczne z zamówieniem jednego, darmowego projektu ekspozycji targowej. Projekt zostaje wykonany w oparciu o informacje podane przez Pytającego. Wszelkie nieścisłości w tych informacjach rzutują na wygląd projektu, mogą być również powodem nierozpatrzenia przez Antares zapytania bez podania przyczyny i informacji o tym zaniechaniu.
 4. Antares w wyniku analizy zapytania, stwierdzenia braków informacji w zapytaniu, braku czasu projektantów, lub jakichkolwiek innych przyczyn, nie jest zobowiązany do realizacji zapytania. Z tytułu braku realizacji zapytania, Pytający nie może rościć sobie żadnych pretensji, zadośćuczynienia, a Antares nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne skutki braku realizacji zapytania. Pytającemu na etapie realizacji zapytania nie przysługują żadne roszczenia, dopóki nie zostanie zawarta z Antares stosowna, prawna umowa.
 5. Antares nie ma obowiązku realizacji zapytania w narzuconym przez Pytającego czasie. Standardowy czas realizacji zapytania wynosi od 7 do 14 dni roboczych. Antares ma prawo dowolnie ustalać czas realizacji zapytania, co będzie odbywało się w toku korespondencji mailowej z Pytającym.
 6. Antares może w dowolnym momencie odmówić realizacji zapytania bez podania przyczyny. Antares nie ma obowiązku informowania o odmowie realizacji zapytania, jeśli Pytający podał niepełne dane w formularzu zapytania i nie przesłał kompletu materiałów do realizacji zapytania.
 7. Powstałe w wyniku realizacji zapytania projekty, lub projekt, są prawną własnością Antares, do której Pytający nie ma żadnych praw. Antares może wykorzystywać projekt w dowolny sposób, bez wiedzy Pytającego. Dopiero podpisanie umowy o realizacji usługi targowej czyni projekt częściową własnością pytającego, ale bez pełni Praw Autorskich.
 8. Użycie logotypów i wszelkich innych materiałów Pytającego w sporządzonym projekcie, odbywa się za automatyczną zgodą Pytającego, w postaci przesłania do Antares tych elementów jakąkolwiek drogą, lub podanie strony www. Fakt, iż projekt zawiera logotypy i barwy firmowe, będące własnością prawną Zamawiającego, nie powoduje automatycznie jakichkolwiek praw do wykonanego przez Antares projektu.
 9. Otrzymanego przez Pytającego drogą elektroniczną lub jakąkolwiek inną, projektu, wykonanego przez Antares, nie można powielać, przesyłać, kopiować, wykorzystywać w rozmowach z innymi firmami usługowymi w celu ustaleń cenowych, technicznych, lub jakichkolwiek innych, także celem realizacji zleceń całościowych , lub częściowych. Przedstawiany Pytającemu projekt lub projekty, chroni "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" (Ust. z dn. 4.02.1994 r. , Dz. Ust. nr 24, Poz. 83, z późn. zm.).
 10. Jeśli Pytający organizuje konkurs na opracowanie projektu targowego, jest obowiązany podać ilość firm, które zaprosił do uczestnictwa w konkursie, a następnie, po rozstrzygnięciu konkursu poinformować o jego wynikach. Pytający nieprzestrzegający tych zasad mogą zostać przy składaniu następnych zapytań pominięci przez Antares, bez podania jakichkolwiek przyczyn i wystosowania jakichkolwiek informacji o tym fakcie.
 11. Realizacja zapytania nie jest ofertą handlową, w rozumieniu prawa. Jedyną postać zobowiązującą Antares do jakichkolwiek realizacji zapytań, jest stosowna umowa , dotycząca wykonania stoiska, podpisana przez Pytającego i Antares.
 12. Wysłany do Pytającego projekt w celu zapobieganiu jego nieuprawnionemu użyciu, jest wcześniej aplikowany przez Notariusza, działającego na rzecz Antares, oraz wpisywany do systemowej bazy projektów Polskiej Izby Przemysłu Targowego z siedzibą w Poznaniu.
 13. Wszelkie spory i pretensje Pytającego nie będą brane pod uwagę i nie podlegają osobnym regulacjom prawnym, z uwagi na informacje, zawarte w pkt. 2 i 11.

 

 

Powyższy formularz zapytania respektuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych, z uchyleniem dyrektywy nr 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRUPA ANTARES Artur Pawelec z siedzibą/biurem w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 102, lokal 32 (rejestracja Ostrów Wlkp., ul. Żwirki 1c/16) , wpisaną do rejestru firm w UM Ostrowa pod nr CEIDG 16287, NIP 725-003-83-03, REGON 250522207, zwany dalej ANTARES.

2. ANTARES przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne firmy oraz dane kontaktowe osoby reprezentującej firmę.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ANTARES w Łodzi w celu stworzenia projektu ekspozycji targowej dla Państwa firmy, na złożone przez Państwa zapytanie ofertowe poprzez wypełnienie niniejszego formularza. Odbywa się to na podstawie Państwa przetwarzania danych firmowych, wraz z automatyczną zgodą na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane przez ANTARES w Łodzi żadnym innym podmiotom oraz organom, z wyłączeniem żądań organów policyjnych, sądowych, o których mowa w Rozporządzeniu .

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i tylko na użytek realizacji projektu ekspozycji targowej.

6. W związku z przetwarzaniem przez ANTARES w Łodzi Pani/Pana danych osobowych/firmowych, przysługuje Pani/Panu :

 • prawo dostępu do danych osobowych/firmowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych/firmowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych/firmowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych/firmowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych/firmowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy ANTARES w Łodzi będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w o oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych/firmowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą kompensowane w tzw. dane wrażliwe.

8. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne i niewarunkowane jest w żaden prawny sposób.

9. ANTARES w sposób bezwarunkowy przestrzega zasad podanych we wzmiankowanym w preambule niniejszego tekstu Rozporządzeniu, dbając o bezpieczeństwo przechowywania podanych danych osobowych/firmowych.

 

Zespół ANTARES

Łódź, 24.05.2018 r.

 

powrót
Członek Polskiej Izby Przemysłu TowarowegoMiędzynarodowe Targi PoznańskieRekomendacja Polskiej Izby Przemysłu TowarowegoStoiska z rekomendacj± Polskiej Izby Przemysłu TowarowegoFirma z rekomendacj± Polskiej Izby Przemysłu Towarowego

Support by Ascomi