Regulamin realizacji targowego zapytania ofertowego przez firmę Antares

 1. Składający niniejsze zapytanie, zwany jest dalej Pytającym. Pytający , wysyłając niniejsze zapytanie do Antares, akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Wysłanie zapytania jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych firmowych w celach handlowych.
 2. Przesłanie zapytania ofertowego przez Pytającego nie jest zawarciem żadnej umowy, w rozumieniu prawa, zarówno KC , jak i KH.
 3. Wysłanie zapytania jest jednoznaczne z zamówieniem jednego, darmowego projektu ekspozycji targowej. Projekt zostaje wykonany w oparciu o informacje podane przez Pytającego. Wszelkie nieścisłości w tych informacjach rzutują na wygląd projektu, mogą być również powodem nierozpatrzenia przez Antares zapytania bez podania przyczyny i informacji o tym zaniechaniu.
 4. Antares w wyniku analizy zapytania, stwierdzenia braków informacji w zapytaniu, braku czasu projektantów, lub jakichkolwiek innych przyczyn, nie jest zobowiązany do realizacji zapytania. Z tytułu braku realizacji zapytania, Pytający nie może rościć sobie żadnych pretensji, zadośćuczynienia, a Antares nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne skutki braku realizacji zapytania. Pytającemu na etapie realizacji zapytania nie przysługują żadne roszczenia, dopóki nie zostanie zawarta z Antares stosowna, prawna umowa.
 5. Antares nie ma obowiązku realizacji zapytania w narzuconym przez Pytającego czasie. Standardowy czas realizacji zapytania wynosi od 7 do 14 dni roboczych. Antares ma prawo dowolnie ustalać czas realizacji zapytania, co będzie odbywało się w toku korespondencji mailowej z Pytającym.
 6. Antares może w dowolnym momencie odmówić realizacji zapytania bez podania przyczyny. Antares nie ma obowiązku informowania o odmowie realizacji zapytania, jeśli Pytający podał niepełne dane w formularzu zapytania i nie przesłał kompletu materiałów do realizacji zapytania.
 7. Powstałe w wyniku realizacji zapytania projekty, lub projekt, są prawną własnością Antares, do której Pytający nie ma żadnych praw. Antares może wykorzystywać projekt w dowolny sposób, bez wiedzy Pytającego. Dopiero podpisanie umowy o realizacji usługi targowej czyni projekt częściową własnością pytającego, ale bez pełni Praw Autorskich.
 8. Użycie logotypów i wszelkich innych materiałów Pytającego w sporządzonym projekcie, odbywa się za automatyczną zgodą Pytającego, w postaci przesłania do Antares tych elementów jakąkolwiek drogą, lub podanie strony www. Fakt, iż projekt zawiera logotypy i barwy firmowe, będące własnością prawną Zamawiającego, nie powoduje automatycznie jakichkolwiek praw do wykonanego przez Antares projektu.
 9. Otrzymanego przez Pytającego drogą elektroniczną lub jakąkolwiek inną, projektu, wykonanego przez Antares, nie można powielać, przesyłać, kopiować, wykorzystywać w rozmowach z innymi firmami usługowymi w celu ustaleń cenowych, technicznych, lub jakichkolwiek innych, także celem realizacji zleceń całościowych , lub częściowych. Przedstawiany Pytającemu projekt lub projekty, chroni "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" (Ust. z dn. 4.02.1994 r. , Dz. Ust. nr 24, Poz. 83, z późn. zm.).
 10. Jeśli Pytający organizuje konkurs na opracowanie projektu targowego, jest obowiązany podać ilość firm, które zaprosił do uczestnictwa w konkursie, a następnie, po rozstrzygnięciu konkursu poinformować o jego wynikach. Pytający nieprzestrzegający tych zasad mogą zostać przy składaniu następnych zapytań pominięci przez Antares, bez podania jakichkolwiek przyczyn i wystosowania jakichkolwiek informacji o tym fakcie.
 11. Realizacja zapytania nie jest ofertą handlową, w rozumieniu prawa. Jedyną postać zobowiązującą Antares do jakichkolwiek realizacji zapytań, jest stosowna umowa , dotycząca wykonania stoiska, podpisana przez Pytającego i Antares.
 12. Wysłany do Pytającego projekt w celu zapobieganiu jego nieuprawnionemu użyciu, jest wcześniej aplikowany przez Notariusza, działającego na rzecz Antares, oraz wpisywany do systemowej bazy projektów Polskiej Izby Przemysłu Targowego z siedzibą w Poznaniu.
 13. Wszelkie spory i pretensje Pytającego nie będą brane pod uwagę i nie podlegają osobnym regulacjom prawnym, z uwagi na informacje, zawarte w pkt. 2 i 11.